Stichting XcodeX – Privacy Statement

Stichting Xcodex – Privacy Statement

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

  1. Stichting XcodeX. : de gebruiker van deze privacy statement: Stichting XcodeX gevestigd aan de herenweg 29G te Heemstede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63731088;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
  4. website: de website xcodex.org, waarvan Stichting XcodeX de eigenaar is.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Stichting XcodeX is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Stichting XcodeX volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting XcodeX
Herenweh 29G.
2105 MB Heemstede.

2.3. Stichting XcodeX doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Stichting XcodeX verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

3.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij Stichting XcodeX en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
  2. om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
  4. het verbeteren van de dienstverlening van Stichting XcodeX;
  5. om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Stichting XcodeX. Bij het indienen van een offerteaanvraag via de website kan de offerteaanvrager aanvinken of hij nieuwsbrieven van Stichting XcodeX wenst te ontvangen.

4.2. De offerteaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3. Stichting XcodeX zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De offerteaanvrager heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de offerteaanvrager o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. elektronisch naar het e-mailadres: xcodex.org@gmail.com.
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de offerteaanvrager zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de offerteaanvrager wordt verstuurd, wordt de offerteaanvrager gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de offerteaanvrager verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Stichting XcodeX zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Stichting XcodeX toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:
a. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Stichting XcodeX
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
f. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website
g. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Stichting XcodeX. De dienstverlening van Stichting XcodeX bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

6.3. Door Stichting XcodeX ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Stichting XcodeX verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Stichting XcodeX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

 

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent Stichting XcodeX aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die Stichting XcodeX van hem bijhoudt. Verder biedt Stichting XcodeX de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Stichting XcodeX van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met Stichting XcodeX via het e-mailadres xcodex.org@gmail.com.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Stichting XcodeX niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Stichting XcodeX opnemen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Stichting XcodeX behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Stichting XcodeX raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 12. Cookies

12.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

12.2. Stichting XcodeX maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking.

12.3. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

12.4. Stichting XcodeX maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

12.5. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Stichting XcodeX cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

12.6. Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Stichting XcodeX heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies.